เกี่ยวกับเรา

    

    

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้หอสมุดแห่งชาติ

1. ก่อนเข้าใช้ห้องสมุด โปรดฝากสิ่งของ กระเป๋า หนังสือ ไว้ที่ห้องรับฝากของ
2. การนำหนังสือเข้าอ่านในห้องบริการ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนำเข้า-ออก และปฏิบัติตามข้อกำหนด
3. โปรดแต่งกายสุภาพ
4. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยวเข้าห้องบริการ
5. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ สิ่งของ กระเป๋า ทุกครั้งที่ขอทำการตรวจค้น
6. เคารพต่อสถานที่ สำรวมกิริยา ไม่ส่งเสียงดังหรือการกระทำใดๆ อันเป็นที่รบกวนผู้อื่น
7. ไม่ฉีก ทำลาย หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้สิ่งพิมพ์ หรือทรัพย์สินของหอสมุดแห่งชาติ ชำรุดเสียหาย
8. การขอใช้กระแสไฟฟ้าในห้องบริการ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามระเบียบของหอสมุดแห่งชาติ
9. งดใช้เครื่องมือสื่อสารที่ไม่จำเป็นในห้องบริการ
10.โปรดดูแล ระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัว ที่นำเข้าห้องบริการ