สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "เพลงลาวสวยรวย"

หมวด:

เนื้อหา

เพลงลาวสวยรวย เนื้อร้องเป็นบทพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ สำหรับเพลงนี้อยู่ในบทละครพันทางเรื่องพระลอ