สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “จากหนังสือตราหอสู่หนังสือกรมศิลปากรออนไลน์”

หมวด:

เนื้อหา

รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “จากหนังสือตราหอสู่หนังสือกรมศิลปากรออนไลน์”

วิทยากร นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสารและหนังสือ) และนางอัจฉรา จารุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์