สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "ระบำกลอง"

หมวด:

เนื้อหา

การแสดงชุด ระบำกลอง ครูลมุล ยมะคุปต์ และครูเฉลย ศุขะวณิช เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ

ครูปฐมรัตน์ ถิ่นธรณี เป็นผู้ปรับทำนองเพลง