สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมอนุรักษ์แผนที่

หมวด:

เนื้อหา

ภายใต้โครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ในวันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ (Session หลังพักเบรกเช้า)