สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 "ลิขสิทธิ์กับความท้าทายของห้องสมุดในยุคดิจิทัล"

หมวด:

เนื้อหา

การถ่ายทอดสดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) การบรรยายเรื่อง "ลิขสิทธิ์กับความท้าทายของห้องสมุดในยุคดิจิทัล" โดย คุณเขมะศิริ นิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 08.45 - 12.00 น. ณ ห้องวชิรญาณ 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ