อาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 21 มิถุนายน 2022


วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการสืบค้นข้อมูลเอกสารสำหรับทำวิจัยด้านประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลสำคัญๆ เข้าใจในวิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเอกสาร รวมถึงการเข้ารับบริการข้อมูลของภาครัฐได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม