พิธีแถลงข่าว ส่งมอบผลงานการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตร

เทปการถ่ายทอดสดพิธีแถลงข่าวส่งมอบผลงานการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตร ตามโครงการความร่วมมือระหว่างวัดเบญจมบพิตร กับ กรมศิลปากร เพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตร โดยนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
0
ยังไม่มีการให้คะแนน