เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์ทานกัณฑ์

โครงการจัดทำสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนธรรม และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนมุขปาฐะ : ลำนำมหาชาติ เทศน์มหาชาติ

3. กัณฑ์ทานกัณฑ์ แสดงโดย  พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส

บันทึกเสียง วันที่ 4 มิถุนายน 2550 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  ประสานงานโดย พระราชธรรมวาที

โดยประกอบด้วย

  (1) เพลงสาธุการ       

  (2) อาราธนาศีล         

  (3) เทศน์กัณฑ์ทานกัณฑ์ 

  (4) เพลงพญาโศก

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
ภาษาและวรรณกรรม
5
Average: 5 (1 vote)