ถ่ายทอดสด การประชุม เรื่องการประสานงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทย ถอดบทเรียน "การพัฒนาฐานข้อมูลภาพข่าวและรายการ" โดย คุณวันเพ็ญ สินธุวงศ์ (ThaiPBS)

ถ่ายทอดสด การประชุม เรื่องการประสานงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทย ถอดบทเรียน "การพัฒนาฐานข้อมูลภาพข่าวและรายการ" โดย คุณวันเพ็ญ สินธุวงศ์ (ThaiPBS)

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
หอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
ยังไม่มีการให้คะแนน