โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library : ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ การบรรยายหัวข้อ: การใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล (Big Data) จากโลกออนไลน์ วิทยากรโดยนายอุดมศ

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
ยังไม่มีการให้คะแนน
หมวดหลัก: 
วิสัยทัศน์ และภารกิจ