โครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2564 เรื่อง Digital Curation: การจัดการข้อมูลในยุคสถานการณ์ Covid-19

โครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2564 การบรรยายเรื่อง Digital Curation: การจัดการข้อมูลในยุคสถานการณ์ Covid-19 ผ่านโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live: National Library of Thailand วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
ยังไม่มีการให้คะแนน