สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566

หมวด:

เนื้อหา

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.45 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง “Digital Transformation in Cultural Heritage Management for Library” โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน โดยมี นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว โครงการนี้มีกำหนดการจัด 1 วัน คือวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยช่วงแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Byeon, Hoi Kyun, Soong Eui Women’s College and IT Research Institute Chief at Futurenuri, inc. และ รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ส่วนช่วงที่สองเป็นการประกวดนำเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย ซึ่งมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 11 ผลงาน