สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

90 พรรษา พระพันปีหลวง ศรีศิลป์มรดกวัฒนธรรม

หมวด:

เนื้อหา

การถ่ายทอดสดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเสวนาเรื่อง "90 พรรษา พระพันปีหลวง ศรีศิลป์มรดกวัฒนธรรม" วิทยากรโดย ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ