สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรมฯ

หมวด:

เนื้อหา

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรมฯ หัวข้อ: Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต โดยนายกษมพัทธ์ วิธานวัฒนา CEOZMINE Holdings Limited และกรรมการสมาคม Thai Blockchain