สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

โครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2564 เรื่อง Digital Curation: การจัดการข้อมูลในยุคสถานการณ์ Covid-19

หมวด:

เนื้อหา

โครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2564 การบรรยายเรื่อง Digital Curation: การจัดการข้อมูลในยุคสถานการณ์ Covid-19 ผ่านโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live: National Library of Thailand วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร. วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย