สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library:ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ การบรรยายหัวข้อ: มุมมองนักบริหารกับกิจการหนังสือ กรณีศึกษา บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มห

หมวด:

เนื้อหา

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library:ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ การบรรยายหัวข้อ: มุมมองนักบริหารกับกิจการหนังสือ กรณีศึกษา บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยดร.เกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)