สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ การบรรยาย หัวข้อมิติด้านนวัตกรรมของหอสมุดแห่งชาติ (National Library Innovation Dimension

หมวด:

เนื้อหา

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ การบรรยาย หัวข้อมิติด้านนวัตกรรมของหอสมุดแห่งชาติ (National Library Innovation Dimensions) โดย นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ