สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

โครงการบรรยาย - อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

หมวด:

เนื้อหา

บันทีการถ่ายทอดสดโครงการบรรยาย - อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 การเล่นสักวาประกอบการแสดง บรรเลง และการขับร้องดนตรีไทย เรื่อง "โคบุตร" วันที่ 26 มิถุนายน 2562

เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ