สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

โครงการอบรมอักษรและภาษาโบราณ เพื่อการปริวรรต: อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย (ช่วงบ่าย 5 ก.พ. 2563)

หมวด:

เนื้อหา

โครงการอบรมอักษรและภาษาโบราณ เพื่อการปริวรรต: อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย ณ อาคารหอสมุดดนตรี ชั้นจี (G) สำนักหอสมุุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วัน 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.30 น. (ภาคบ่าย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563)