90 พรรษา พระพันปีหลวง ศรีศิลป์มรดกวัฒนธรรม

การถ่ายทอดสดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเสวนาเรื่อง "90 พรรษา พระพันปีหลวง ศรีศิลป์มรดกวัฒนธรรม" วิทยากรโดย ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิดีโอออนดีมานด์
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
5
Average: 5 (1 vote)