กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : ธรรมะพระราชา สู่การพัฒนาชีวิต โดย พันโทสุธี สุขสากล (นักจัดรายการวิทยุกองทัพบก)

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : ธรรมะพระราชา สู่การพัฒนาชีวิต โดย พันโทสุธี สุขสากล (นักจัดรายการวิทยุกองทัพบก) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ 2490 ถนนหน้าพระธาตุ เขต พระนคร ผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ

วิดีโอออนดีมานด์
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
No votes yet