การบรรยายแนวโน้มและการปรับตัวของห้องสมุดในยุค 2021 (ภาคบ่าย)

กิจกรรมเผยแผร่ความรู้ทางวิชาการครั้งที่ 2 ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด เรื่อง "การบรรยายแนวโน้มและการปรับตัวของห้องสมุดในยุค 2021" ผ่านโปรแกรม Zoom  ในวันที่10 มิถุนายน​ 2564 (ภาคเช้า) ในหัวข้อ บทบาทและการปรับตัวของห้องสมุดในยุค (หลัง) โควิด  วิทยากร โดย ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
No votes yet