การบรรยายเรื่อง "พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ"

การถ่ายทอดสดการบรรยายเรื่อง "พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ" โดยพระเมธีวรญาณ (พระสายเพชร วชิรเวที) ปธ.9 ผศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ รองคณบดี คณะพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านทาง FB Live และ YouTube Live ของ หอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร (ด้านหลังตึกถาวรวัตถุ)

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
No votes yet