สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 "เผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6"

หมวด:

เนื้อหา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 การเสวนาเรื่อง “ปกิณกะจากจดหมายเหตุราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธาน และนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน
 
การเสวนาดังกล่าว ได้รับความกรุณาจากพระศรีวชิรากรณ์ (ปกรณ์ กิตฺติธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร ข้าราชการบำนาญ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นวิทยากร และดำเนินการเสวนาโดย นางสาวรวิวรรณ พุฒซ้อน บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ