สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

ประวัติศาสตร์ดำรง ตอนที่ 2 พระประวัติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (1)

หมวด:

เนื้อหา

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมรายการ "ประวัติศาสตร์ดำรง" ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระประวัติและผลงานของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรำลึกถึงสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของไทย
โดยในวันนี้ ขอนำเสนอเรื่อง "พระประวัติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 2"