สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

การบรรยายเรื่อง ศรีศิลป์ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

หมวด:

เนื้อหา

โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2565 เทปบันทึกการบรรยายเรื่อง ศรีศิลป์ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วิทยากรโดย พลโท ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ อาคารถาวรวัตถุ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร ผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ