สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

การจัดระบบคอลเล็กชันดิจิทัลด้านมรดกทางวัฒนธรรมด้วยแนวคิด Linked Data: จากมาตรฐาน MARC สู่ BIBFRAME

หมวด:

เนื้อหา

เทปบันทึกการถ่ายทอดสดโครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง การจัดระบบคอลเล็กชันดิจิทัลด้านมรดกทางวัฒนธรรมด้วยแนวคิด Linked Data: จากมาตรฐาน MARC สู่ BIBFRAME
วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล หน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย