สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์ฉกษัตริย์

หมวด:

เนื้อหา

โครงการจัดทำสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนธรรม และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนมุขปาฐะ : ลำนำมหาชาติ เทศน์มหาชาติ

12. กัณฑ์ฉกษัตริย์ แสดงโดย  พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส

บันทึกเสียง วันที่ 4 กรกฎาคม 2550 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  ประสานงานโดย พระราชธรรมวาที

โดยประกอบด้วย

  (1) เพลงสาธุการ       

  (2) อาราธนาศีล         

  (3) เทศน์กัณฑ์ฉกษัตริย์

  (4) เพลงตระนอน