สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : ธรรมะพระราชา สู่การพัฒนาชีวิต โดย พันโทสุธี สุขสากล (นักจัดรายการวิทยุกองทัพบก)

หมวด:

เนื้อหา

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : ธรรมะพระราชา สู่การพัฒนาชีวิต โดย พันโทสุธี สุขสากล (นักจัดรายการวิทยุกองทัพบก) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ 2490 ถนนหน้าพระธาตุ เขต พระนคร ผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ