สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "ยุคแห่งการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดเพื่อยกระดับการให้บริการ" การบรรยายเรื่อง "บรรณารักษ์ยุคไทยแลนด์ 4.0"

หมวด:

เนื้อหา

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "ยุคแห่งการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดเพื่อยกระดับการให้บริการ" การบรรยายเรื่อง "บรรณารักษ์ยุคไทยแลนด์ 4.0" โดย คุณอรรจน์ สีหะอำไพ