ข่าวสาร

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD


วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30-12.30 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ในส่วนของ 1) Virtual Studio 2) 7HD Museum (พิพิธโทรทัศน์) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรสื่อของช่อง 7HD เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนางานบริการ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตโครงการทุนเอราวัณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-10.30 น. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตโครงการทุนเอราวัณ ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 31 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ ตามโครงการรู้เรื่องเมืองมหานครและชุมชนเมือง เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานครและกรุงรัตนโกสินทร์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

บุคลากรโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีแพราธอรี เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30-11.00 น. บุคลากรโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีแพราธอรี จำนวน 4 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้การแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการให้บริการห้องสมุดแก่นักเรียนของโรงเรียน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะครูและนักเรียนชุมนุมยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-10.30 น. คณะครูและนักเรียน ชุมนุมยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้งานห้องสมุด และมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด พร้อมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน"


วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" โดยคีตศิลปิน และวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร    ผู้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรี ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระราชา เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน"


วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระราชา เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน" วิทยากรโดย นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนิสิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ ความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อวรรณกรรมสำหรับเด็ก รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นิสิตสามารถประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับบริบทสังคมในปัจจุบันได้
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 1 เรื่อง ชวนคิด(ส์) ชวนอ่าน โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายบุญฤทธิ์ ปีตะวรรณ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 5 ธันวาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-10.30 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 39 คน เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมและแนวทางการบริหารงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สมรรถนะทางวิชาชีพยุคดิจิทัล
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

วันลอยกระทง


วันขึ้น 15​ ค่ำ เดือน ​12 วันลอยกระทงมีความเชื่อว่าจัดขึ้นเพื่อสะเดาะเคราะห์และขอขมาพระแม่คงคาบ้างเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที บางส่วนก็เชื่อว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 10-11 ธันวาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" บรรเลงโดยวงดุริยางค์สากล และขับร้องโดยศิลปิน จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร


หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" บรรเลงโดยวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และขับร้องโดย ศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 13....
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมการเสวนาเรื่อง “จากบุพเพสันนิวาสสู่พรหมลิขิต : พลังแห่งวรรณกรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์”


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง “จากบุพเพสันนิวาสสู่พรหมลิขิต : พลังแห่งวรรณกรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์” โดยมี นางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระราชา: เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน"


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระราชา: เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 วิทยากรโดย นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-16....
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะผู้บริหารและทีมบุคลากร จาก Sarawak State Library ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.คณะผู้บริหารและทีมบุคลากร จาก Sarawak State Library ประเทศมาเลเซีย จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์ โดยเฉพาะในส่วนของการให้บริการ และเพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างห้องสมุด โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สสส. ขอประชาสัมพันธ์วารสาร "การสร้างเสริมสุขภาพไทย" และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ บทความวิชาการด้านการสร้างการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสาร ปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ทั้งนี้ สสส. จึงขอเชิญชวนอ่านวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Assoc. Prof. Yumi Kitamura จากหอสมุดมหาวิทยาลัยเกียวโต เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. Associate Professor Yumi Kitamura จากหอสมุดมหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University Library) พร้อมผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับ  
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Dr. Irina Lizunova ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย State Public Scientific Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SPSTL SB RAS) ประเทศรัสเซีย ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับหอสมุดแห่งชาติ


วันนี้ (25 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 - 12.00 น. Dr. Irina Lizunova ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย State Public Scientific Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SPSTL SB RAS) ประเทศรัสเซีย ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยกับหอสมุดแห่งชาติ โดยมี นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนิสิต รายวิชา กรส312 การจัดการแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศสังคมศึกษา และราชวิชา กรส323 การจัดการเรึยนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการชั้นเรียน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า