ข่าวสาร

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับห้องสมุด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)


  วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับห้องสมุด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน  ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการ วันที่ 6 และ 8 เมษายน 2567


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการ วันที่ 6 และ 8 เมษายน 2567 เนื่องในวันจักรีและวันหยุดชดเชยวันจักรี
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ทรงพระเจริญ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


ทรงพระเจริญ ๕ เมษายน ๒๕๖๗วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๗วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 2


วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 2 การบรรยายเรื่อง "กนิษฐาธิราชนิพนธ์: ยลรัตนะในพระราชนิพนธ์ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" วิทยากรโดย รศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-23 มีนาคม 2567 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 6 ราย ดังนี้ 1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ) 2. นายสันติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกเปิดอบรมตามหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.)


วันที่ 18-19 มีนาคม 2567 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้เปิดอบรมตามหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามกับกรมศิลปากรเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บคัมภีร์ใบลานวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โดยมีวิทยากรท่านผู้เชี่ยวชาญ นางสาวเอมอร เชาวน์สวน นายธนากร ธีรรุจิขจรเดช...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Mr. Lee Sanghoon (Counseller) จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 14.30-15.30 น. Mr. Lee Sanghoon (Counseller) จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเพื่อสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เกาหลี โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมต้อนรับ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย


วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง National Library of Thailand: To ensure equitable and inclusive access to library resources and services ในงานสัมมนานานาชาติสำหรับบรรณารักษ์ (International Seminar for Librarians) จัดโดย IFLA Section: Library Services to People with Special Needs สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 37 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้และสัมผัสงานศิลปะในประวัติศาสตร์ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงหนังสือ บทความและวารสารต่าง ๆ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยพานักวิชาการชาวต่างชาติ เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้คุณทิพวัฒนา วิโรทัยสกุล ผู้แทนของนายกสมาคมฯ พา Dr. Christian Rudolf Wacker (นักธรณีวิทยาและนักประวัติศาสตร์ด้านการกีฬา) และ Dr. Marcia De Franceschi Neto (นักการศึกษา, ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์) เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรจากกลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องหนังสือหายาก และกลุ่มงานผลิตโสตทัศนวัสดุ ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการคัดเลือกหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ การบริหารจัดการตัวเล่มและไฟล์ข้อมูล กฎหมายลิขสิทธิ์ การจ้างงานสแกน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “AI กับความท้าทายในงานห้องสมุด (Artificial intelligence in Libraries)”


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “AI กับความท้าทายในงานห้องสมุด (Artificial intelligence in Libraries)”  โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงานกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง "เอกสารโบราณ มรดกศิลปวัฒนธรรมของไทยในยุคดิจิทัล"


วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ นำโดย นายจุง  ดิบประโคน นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก และนางศิวพร เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง "เอกสารโบราณ มรดกศิลปวัฒนธรรมของไทยในยุคดิจิทัล" ณ ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 จังหวัดตาก ลำพูนและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 5 ราย ดังนี้   1. นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ  2. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ นักศึกษามรภ.สุราษฎ์ธานี


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ โดยมี ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุม 2203 ชั้น 2 อาคาร 2...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 การเสวนา เรื่อง “ศิลปะการแสดงละครพูดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวบุบผา ชูชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนิสิต วิชา 2801202 พัฒนาการวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชนสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงความสำคัญของการเก็บรักษาในฐานะมรดกของชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม NLT Edutainment ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรม NLT Edutainment ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 การเสวนา เรื่อง “สู่ราชสำนักสยาม บันทึกการเดินทางของคณะทูตจากข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดียถึงราชสำนักสยามและญวน” มีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หอสมุดแห่งชาติปิดบริการ วันที่ 24 และ 26 กุมภาพันธ์ 2567


หอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการ ในวันที่ 24 และ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องในวันมาฆบูชาและวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า