กิจกรรมการอบรมอาสาบ้านหนังสือ สำนักงานเขตดุสิต

วันที่เผยแพร่ : 06 มิถุนายน 2024


วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ  อาสาสมัครบ้านหนังสือ บรรณารักษ์สถานศึกษาในพื้นที่เขตดุสิต ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต และศูนย์นันทนาการเกียกกายและสวนอ้อย เรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือเบื้องต้น การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) ได้มอบหนังสือให้กับสำนักงานเขตดุสิต เพื่อนำไปจัดให้บริการในห้องสมุด และมีนายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็นผู้รับมอบหนังสือ ณ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพฯ กิจกรรมดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครและผู้ดูแลห้องสมุดนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดและบ้านหนังสือได้มากยิ่งขึ้น