โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3

วันที่เผยแพร่ : 04 มิถุนายน 2024


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ และปทุมธานี ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 4 รายดังนี้   1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)    2. นายสันติ วงศ์จรูญลักษณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ 3. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณชำนาญการ 4. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์    คณะทำงานได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณประเภทจารึก คัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย  จำนวน 4 พื้นที่ ดังต่อไปนี้   1.  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  ได้จัดทำป้ายปะหน้าหนังสือสมุดไทย จำนวน 8 รายการ แยกประเภทได้ 6 หมวด คณะทำงานขอขอบคุณหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก นางสาวสุกัญญา พงศ์เจริญศิริกุล ภัณฑารักษ์ชำนาญการ  ที่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567   2. วัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (งานต่อเนื่อง ครั้งที่ 6)  ได้สำรวจเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมอีสาน อักษรไทยน้อย ภาษาไทยและบาลี  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ คัมภีร์ใบลาน จำนวน  509 รายการ ลงทะเบียนได้ 82 เลขที่ จัดมัดได้  47 มัด คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ พระสมุห์สมิง  คุณธมฺมโม  เจ้าอาวาสวัดม่อนปรางค์ อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2567 และขอขอบคุณนางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย ผู้มีจิตศรัทธาภาคประชาชน เป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2563 และคณะได้บริจาคผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน และไม้ประกับคัมภีร์ใบลาน เพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ   3.  วัดใหญ่ท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ ถวายบัญชีเอกสารโบราณ และอ่านตรวจสอบ แก้ไขคำอ่านจารึกที่จารึกระฆังสัมฤทธิ์ จำนวน 1 รายการ อักษรไทย ภาษาไทย คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ  พระครูปลัดอนุชิต อธิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 และขอขอบพระคุณ คุณกัมพล หฤทัยวิจิตรโชค และคุณพนิดา หฤทัยวิจิตรโชค ที่ช่วยให้ประสานและดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ จนทำงานสำเร็จ   4. วัดหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำรวจเอกสารโบราณเบื้องต้น ตามคำสั่งการจาก นายจุง ดิบประโคน ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  คณะทำงานเดินทางสำรวจ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 พบเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน ที่ขนย้ายออกมาจากหอไตรกลางน้ำ มาพักไว้ที่หน้ากุฏิ มีสภาพชำรุดแตกผูก และมีส่วนหนึ่งเก็บไว้ในตู้ภายในพระอุโบสถ ได้กราบเรียนถึงภารกิจหน้าที่ ของกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก อีกทั้งถวายคำแนะนำและแนวทางในการจัดเก็บเบื้องต้น เพื่อไม่ให้โดนน้ำฝนแด่ท่านพระครูสังฆรักษ์คิด สิริจนฺโท  เจ้าอาวาสวัดหาดเสี้ยว  การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสวัดม่อนปรางค์ วัดใหญ่ท่าเสา  และวัดหาดเสี้ยว ท่านอธิบดีกรมศิลปากร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก และผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป