การจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เรื่อง หัดเขียนลายสือไทย

วันที่เผยแพร่ : 04 มิถุนายน 2024


  วันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เรื่อง หัดเขียนลายสือไทย ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นางรักชนก โคจรมานนท์) เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) ให้การต้อนรับ วิทยากรประกอบด้วย นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร นางศิวพร เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ ดร.ชญานุตม์ จินดารักษ์ นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ และนางสาวสาวิณี ขอนแก่น นักภาษาโบราณชำนาญการ กิจกรรมดังกล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนลายสือไทยที่ใช้ในจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพร้อมลงมือปฏิบัติ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน