โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2567 เรื่อง "การนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ"

วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2024


วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2567 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 โดยมีนางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจาก นางสาวจารุวรรณ ชัยชูลี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ. และ นางศิริพร คล้ำงาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร รวมทั้งบรรณารักษ์และนักภาษาโบราณระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 15 คน ให้เกียรติเป็นวิทยากร    ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บรรณารักษ์ นักภาษาโบราณ รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนทุกวิชาชีพจากหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 70 คน