กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจารใบลานและทำที่คั่นหนังสือ ประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567

วันที่เผยแพร่ : 19 พฤษภาคม 2024


วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เรื่อง การจารใบลานและทำที่คั่นหนังสือ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) เป็นประธาน วิทยากรประกอบด้วย นางศิวพร เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ ดร.ชญานุตม์ จินดารักษ์ นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ กิจกรรมดังกล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน วิธีการจารใบลาน พร้อมลงมือปฏิบัติ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน