พิธีแถลงข่าวส่งมอบผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บคัมภีร์ใบลาน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

วันที่เผยแพร่ : 25 เมษายน 2024


วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ที่ปรึกษากรมศิลปากร นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักต่าง ๆ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวส่งมอบผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บคัมภีร์ใบลานวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จำนวน ๘๙๔ ผูก พร้อมหนังสือบัญชีทะเบียนคัมภีร์ใบลาน และมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามกับกรมศิลปากร เพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บคัมภีร์ใบลานวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๒ เดือน ทำการอนุรักษ์จัดเก็บคัมภีร์ใบลาน จำนวน ๘๙๔ ผูก โดยบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร คณะสงฆ์ และประชาชน สร้างการรับรู้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดเครือข่าย อส.มศ. เพิ่มขึ้น จำนวน ๗ รูป/คน ความสำเร็จของการดำเนินงานครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่สร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำการอนุรักษ์ให้กับประชาชน และสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม ในสมบัติอันล้ำค่าที่ทุกภาคส่วนของสังคมเป็นเจ้าของร่วมกันให้สืบสานรุ่นสู่รุ่นต่อไป