กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก นำชมและบรรยายเรื่อง การแพทย์แผนไทยประยุกต์ แก่คณะนักศึกษาและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่เผยแพร่ : 22 เมษายน 2024


วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก โดย นางสาวยุวเรศ  วุทธีรพล  นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรนำชมและบรรยายเรื่อง การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากเอกสารโบราณ หมวดตำราเวชศาสตร์และการใช้งานเพื่อการวิจัย ในรายวิชา การสืบค้นองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย  ให้แก่คณะนักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๕ คน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการศึกษาวิจัยเอกสารตัวเขียนที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย