โครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ 2567

วันที่เผยแพร่ : 05 เมษายน 2024


วันที่ 4 เมษายน 2567 นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ ตามนโยบาย Soft Power โดยมีกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2567 โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน (MIDA DE SEA HUA HIN) จังหวัดเพชรบุรี    โครงการพัฒนาบุคลากรฯ ในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายชัยวุฒิ สีทา (นักวิชาการอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และนางสาวภัทร์ทรานิษฐ์ กระจ่างวงศ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีจากองค์กรมหาชน)   ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ บรรณารักษ์ นักภาษาโบราณ รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนทุกวิชาชีพจากหอสมุดแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 100 คน