กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

วันที่เผยแพร่ : 04 เมษายน 2024


วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 “สุขกายสูงวัย สุขใจบ้านบางแค” โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร   กิจกรรมประกอบด้วย 1) การบรรยายเรื่อง “การส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ” วิทยากรโดย นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (อ.ตุ๊บปอง)  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 2) การขับร้องและบรรเลงดนตรี โดยวง DIB Band จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี 3) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติ เรื่อง “การบริการของหอสมุดแห่งชาติ” วิทยากรโดยนางสาวอัมพิกา นันทิกาญจนะ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และ 4) กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “สร้างสรรค์เติมสี สร้างสุขสูงวัย”  วิทยากรโดยนางสาวฐิติมา คำคุณ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาวกัญญ์วรา พุ่มโพธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุที่พักอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค