บุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมจัดกิจกรรมในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่เผยแพร่ : 01 เมษายน 2024


ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมจัดกิจกรรมหยิบ(แล้ว)หยอด ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ (Creative Design for the New Normal Library) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร