โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับห้องสมุด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

วันที่เผยแพร่ : 01 เมษายน 2024


  วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับห้องสมุด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน   โครงการการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ นางสาวพนารัตน์ อินนา ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางสาวงามเพ็ญ ยาวงษ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ   ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ  ได้แก่ บุคลากรหอสมุดแห่งชาติส่วนกลาง บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่หอสมุดจากสถานบันต่าง ๆ  และบุคลากรหอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาครับชมผ่านโปรแกรม Zoom meeting รวมถึงผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ