พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมหนังสือชำรุด ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่เผยแพร่ : 01 เมษายน 2024


วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายพนมบุตร จันทรโชติ (อธิบดีกรมศิลปากร) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมหนังสือชำรุด ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งเป็นกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ) กล่าวรายงาน   วิทยากรเป็นบุคลากรจากกลุ่มงานสงวนรักษาหนังสือ สำนักหอสมุดแห่งชาติ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน นอกจากนี้        อธิบดีกรมศิลปากร ยังได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรการบรรยายแบ่งกลุ่มนำชมนิทรรศการ เรื่องเอกสารล้ำค่าจารึกสยาม ได้แก่ นางรักชนก  โคจรานนท์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม) นายวุฒินันท์ จินศิริวานิชย์ (มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ) นายยุทธวรากร แสงอร่าม (ภัณฑารักษ์ชำนาญการ) นางสาวรวิวรรณ พุฒซ้อน (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) นางสาวทิพวรรณ บุญส่งเจริญ (นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ) และนางสาวทรายทอง ทองเกษม (นักจดหมายเหตุชำนาญการ