สสส. ขอประชาสัมพันธ์วารสาร "การสร้างเสริมสุขภาพไทย" และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

วันที่เผยแพร่ : 30 ตุลาคม 2023


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ บทความวิชาการด้านการสร้างการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสาร ปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ทั้งนี้ สสส. จึงขอเชิญชวนอ่านวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดได้ที่ https://shorturl.at/drwLT   และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทยฉบับต่อไป โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  https://thpjournal.thaihealth.or.th/ หรือสอบถามรายละเอียดทางอีเมล THPJ@thaihealth.or.th