อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษานอกสถานที่ ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 27 กันยายน 2023


วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. อาจารย์และนักศึกษา รายวิชา SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 21 คน ศึกษานอกสถานที่ ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้การใช้บริการและการสืบค้นข้อมูลในหอสมุดแห่งชาติ