การเสวนาวิชาการ เรื่อง "นันโทปนันทสูตรคำหลวง สู่มรดกความทรงจำระดับโลก"

วันที่เผยแพร่ : 06 กันยายน 2023


วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "นันโทปนันทสูตรคำหลวง สู่มรดกความทรงจำระดับโลก" การเสวนาวิชาการในครั้งนี้ กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติและคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกฯ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมจากหนังสือสมุดไทยขาว เรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง ซึ่งเป็นวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาที่แต่งขึ้นในสมัยอยุธยา โดยได้รับความกรุณาจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพูดคุยให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 1) อาจารย์สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ 2) รศ. ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี 3) ผศ. ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ 4) ดร.อัสนี พูลรักษ์ 5) รศ.จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ 6) นางสาวเอมอร เชาวน์สวน 7) อาจารย์พอพล สุกใส 8) ผศ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ 9) ผศ. ดร.สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว 10) ผศ. ดร.นวัต เลิศแสวงกิจ 11) อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา 12) นางสาวปฏิญญา บุญชู และ 13) อาจารย์เจษฎาพร ศรวิชัย ผู้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้าราชการกรมศิลปากร นักวิชาการ อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย