ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

วันที่เผยแพร่ : 10 กรกฎาคม 2023


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ รับฟังการอภิปรายและชมการแสดงเรื่อง "ฉุยฉายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" วิทยากรโดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิตสาขานาฎกรรมไทย และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.asia/rycEs นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันและเวลาดังกล่าวได้อีกด้วย สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๒๖๔ (ในวันและเวลาราชการ)