กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2566 เรื่อง "เติมสีสันสานงานศิลปินโลก"

วันที่เผยแพร่ : 19 มิถุนายน 2023


วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติจัด กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2566 เรื่อง "เติมสีสันสานงานศิลปินโลก" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี 2566 โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้ความอนุเคราะห์จากอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการใช้สีและตกแต่งภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 50 คน